कामकाज

आदरणीय भक्तभाविक,

          वंदनीय श्री सद्गुरुनाथ दादा कृपास्थापित व श्री सद्गुरुज एज्युकेशनल ॲन्ड वेलफेअर ट्रस्ट संचालित साईकृपा या दादर-मुबंई कार्यकेंद्रावर आपले स्वागत. आपण कोणत्याही अडचणीमुळे अथवा प्रश्नार्थ इथे आला असाल तर आपली अडचण दूर करण्याचा किंवा आपल्या प्रश्नाचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. अडचण किंवा प्रश्न निवारणार्थ या निराकरण पद्धतीला कामकाज असे म्हणतात. कार्यकेंद्रावर कार्य करणारे सेवक कोणताही मोबदला न घेता सेवा करतात व त्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आपल्याला कामकाजाचा लाभ घेता येईल. दादर कार्यकेंद्रावर Online (फोन वरून) किंवा Offline (प्रत्यक्ष हजर राहून) अशा दोन्ही प्रकारच्या कामकाजाची सोय आहे.

          

आपल्याला या कार्याचा लाभ सुखकारक व्हावा या दृष्टीने खाली ज्या सूचना दिल्या आहेत, त्यांचा कृपया अभ्यास करावा.

१. उत्सव अथवा विशेष दिवस वगळता कार्यकेंद्रावर प्रत्येक आठवड्याच्या गुरुवारी, शनिवारी व रविवारी कामकाज होते.  (सध्या फक्त शनिवारी व रविवारी कामकाज होईल)

२. कोणत्याही महिन्याच्या कामकाजाचे नंबर व नाव नोंदणी, त्या महिन्याच्या आधिच्या महिन्याच्या १६ तारखेपासून सुरु होईल.

३. ज्या व्यक्तीची अडचण / प्रश्न असेल त्याच्या नावाने नंबर घ्यावा. एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींचे जर प्रश्न असतील तर केवळ कुटुंबप्रमुखाच्या नावाने नंबर घ्यावा. परंतु कितीही प्रश्न विचारता येतील.

४. कामकाजच्या निर्देशित प्रत्येक दिवशी केवळ १० नावे Online (फोनवरून) कामकाजासाठी व २० नावे Offline (प्रत्यक्ष हजर राहून) कामकाजासाठी स्वीकारली जातील.

५. प्रथम ʻमहिन्याचे वेळापत्रक (schedule) पाहुन, आपल्याला सोयीस्कर असा कामकाजाचा दिवस, निश्चित करावा.

६.

 • त्यानंतर Online कामकाजासाठी ʻप्राथमिक माहिती देणारा फॉर्म’ भरावा.
  तसेच रू. ५० एवढे योगदान (non- refundable) दिलेल्या सूचनांप्रमाणे भरावे. (या रक्कमेत भक्तांच्या वतीने एक श्रीफळ, दोन पान, एक अखंड सुपारी, रू. २१ दक्षिणा एवढे परमपूज्य बाबांच्या चरणी ठेवण्यात येईल.) हे योगदान Google Pay/ Phone Pay /Paytm मार्फत भरता येईल. पैसे भरण्याचा दाखला आपणास मिळेल.
 • Offline कामकाजासाठी कार्यकेंद्रावर शनिवार,रविवार (सकाळ), गुरुवारी (सायं) या दिवशी येऊन नंबर घ्यावा.

७.

 • Online कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ७.४५ वाजेपर्यत शुचिर्भूत होऊन घरात योग्य ठिकाणी बसावे,
  जेणेकरून कार्यकेंद्रासारखा कामकाजाचा लाभ आपल्याला घेता येईल.
 • Offline कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ७.४५ वाजेपर्यत कार्यकेंद्रावर हजर रहावे. येताना एक श्रीफळ,
  दोन पाने, एक ,सुपारी, , रु. २१ घेऊन यावे.

८. बरोबर सकाळी .०० वाजता आरती साधनेस सुरुवात होईल. त्याचा Online लाभ Zoom अथवा Youtube वरून  (दिलेल्या सूचनांनुसार) किंवा Offline लाभ कार्यकेंद्रावर हजर राहून घेता येईल.

९.

 • बरोबर सकाळी ९.३० वाजता Offline कामकाजास सुरुवात होईल. आपले नाव उच्चारले की, मास्क लावून सेवकांसमोर बसून बोलता येईल.
 • तसेच सकाळी ११.३० वाजता Online कामकाजास सुरुवात होईल. त्यावेळी तुमच्या नंबराप्रमाणे तुम्हाला कार्यकेंद्रावरुन फोन करण्यात येईल. तेव्हा मार्गदर्शन करणाऱ्या सेवकाशी तुम्हाला बोलता येईल.

१०. आपले सांगणे स्पष्ट व सुटसुटीत पण आपल्या अडचणीविषयी / प्रश्नाविषयी सर्व माहिती देणारे असावे. आपल्या प्रश्नांची चर्चा सेवकांमध्ये किंवा इतर भक्तभाविकांमध्ये कोठेही होणार नाही याची खात्री बाळगावी व नि:संकोचणे बोलावे.

११. आपल्या प्रश्नानुसार निराकरण सुचवले जाते. त्यामुळे प्रश्न निवारणार्थ कमी-अधिक वेळ लागू शकतो. सुचित   केलेल्या सेवेचा मजकूर Whatsapp(Online) केला जाईल किंवा प्रत्यक्ष कागद दिला जाईल (Offline).

१२. मार्गदर्शीत निराकरण हे केवळ तत्कालीन अडचणी /  प्रश्न निवारणार्थ दिले जात नसून, कुटुंबाच्या आजच्या व भावी काळातील सुख, समाधानासाठी दिलेले असते हे लक्षात घ्यावे.

१३. दिलेली सेवा मनोभावे व एकाग्रतेने दुपारी  बाराच्या आत करावी.

१४. साधारपणे पाच / अकरा आठवड्यांची सेवा सांगितली जाते. त्यानंतर मार्गदर्शनानुसार पुन्हा नाव नोंदावून, कामकाजाचा नंबर घेणे आवश्यक असते.

१५. मासिक पाळी अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने सूचित केलेली सेवा काही दिवशी करता आली नाही तर तेवढे दिवस वाढवून सेवा पुढे करावी.

१६. कार्यकेंद्रावरील ‘आरती साधना’ व इतर उपक्रमांचा  लाभ Online / Offline अवश्य घ्यावा.

टिप :

 • Offline (प्रत्यक्ष केंद्रावर) कामकाजाची नावे कार्यकेंद्रावरच शनिवाररविवार (सकाळी),  गुरुवारी (सायं) आरती साधनेनंतर स्वीकारली जातील.
 • Online नंबर www.dadarkaryakendra.org वरून घेता येईल. नंबर घेण्यात अडचण आल्यास आपण कार्यकेंद्रावर येऊन आगाऊ नंबर घेऊ शकता.

कार्यकेंद्रावरील सध्याचे उपक्रम :

१)आरती साधनाप्रत्येक शनिवारी, सकाळी ८.०० ते ९.००
प्रत्येक रविवारी, सकाळी ८.०० ते ९.००   
प्रत्येक गुरुवारी, सायं ७.०० ते ७.४५
२)मुलाखत साधनाप्रत्येक गुरुवारी, सायं ७.४५ ते ८.१५
प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी, सायं ५.३० ते ८.००
३)ॐकार साधना (प्रशिक्षण वर्ग)प्रत्येक शनिवारी, सायं ६.३० ते ८.००
४)ज्ञानसंवेदना वर्गप्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी, सकाळी ९.१५ ते ११.००

सूचना :

१) वरील उपक्रमांचा (Offline) लाभ निर्देशित दिवशी व वेळेनुसार आपण कार्यकेंद्रावर हजर राहून घेऊ शकता. इतर दिवशी भक्तभाविकांसाठी कार्यकेंद्र बंद राहिल

२) वरील उपक्रमांचा (Online) घरबसल्या लाभ घेण्यासाठी,

किंवा

 Zoom अँप ओपन करून Meeting I.D.: 6038935609 Je Password: 654123 टाकून join करा.

अथवा

Youtube वर जाऊन  Dadarkaryakendra (Live)  वरुन लाभ घ्यावा.

॥ शुभं भवतु ॥

All Rights reserved © 2020 Dadar Karyakendra
X
X